Vicars

Vicars of Ahmadi Mar Thoma Parish

Card image cap  

Rev. M. C. John

(1984 – 1986)

Card image cap  

Rev. V. Thomas

(1986 – 1990)

Card image cap  

Rev. K. K. Abraham

(1990, 91 – 1993)

Card image cap  

Rev. Rajan George

(1993 – 1996)

Card image cap  

Rev. M. C. Samuel

(1996 – 1999)

Card image cap  

Rev. Ninan K. George

(1999 – 2000)

Card image cap  

Rev. Thomas Mathew

(2000 – 2003)

Card image cap  

Rev. Idiculla K. George

(2003 – 2006)

Card image cap  

Rev. C. V. Mathew

(2006 – 2009)

Card image cap  

Rev. Varghese M. Thomas

(2009 – 2012)

Card image cap  

Rev. K. A. Varughese

(2012 – 2015)

Card image cap  

Rev. Biju Sam

(2015 -2018)

Card image cap  

Rev. Sam Thomas

(2018-   )